องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร
นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
โทร.081-871-8281


นายยศพร สรรพอาษา
นายชาตรี  พรมอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
โทร. 089-278-6709
โทร.091-736-8547
นายสมหมาย มนตรี


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว

โทร.061-136-4120ส.ต.ท.พนมกร จันทร์สุดชา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
โทร. 089-711-5851
จ่าเอกสัญญา  บุญโมง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
 โทร. 095-183-4196
นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา
นางชุลีรัตน์ หนูกลาง
นายเจตน์ อหันตะ
นายประสบสุข สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.082-518-7303
โทร.094-396-4879
โทร.084-513-23225
โทร.065-405-4140