องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
สภาอบต.นายพิทักษ์พงศ์ จ้นทร์กลาง
ประธานสภาฯ
โทร.063-785-3491


นายตัญกรณ์  สรรพอาษา
ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
โทร. 084-720-4599
โทร. 089-711-5851นายตัญกรณ์  สรรพอาษา นางสาวสายฝน ศรีน้อย
ว่าที่ร้อยตรีจิราพร บัวหอม
สามชิกสภาฯ ม.1
สามชิกสภาฯ ม.2 สามชิกสภาฯ ม.3
โทร. 084-720-4599 โทร.098-619-9930
โทร. 088-654-5191นางสาววาสนา คำระกาย
นายณัฐพง  ชาวศรี
นายธวัชชัย  อินทะวัน
นายพิทักษ์พงศ์ จ้นทร์กลาง
สามชิกสภาฯ ม.4 สามชิกสภาฯ ม.5 สามชิกสภาฯ ม.6 สามชิกสภาฯ ม.7
โทร.082-518-7303
โทร.064-008-2495
โทร.081-081-8303
โทร.063-785-3491