องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
กองคลัง


นางชุลีรัตน์ หนูกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางราตรี บุบผาชื่น
นางรินรดา พุทธามาตย์
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวจิราพร เกษทองมา นางสาววัชรากร โคกสันเทียะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
นางออนอุมา งามชื่น
นางสาวณฐมน สรรพอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ้างเหมาบริการ ช่วยงานผู้ช่วยพัสดุ
นางสาววัชรภรณ์ สิมยา
นางสาวขัวญตา สุขสำราญ
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานการเงินและบัญชี จ้างเหมาบริการ ช่วยงานจัดเก็บภาษี