องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
กองช่าง


นายเจตน์ อหันตะ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธวัชชัย พิมพ์สิงห์
นายช่างโยธา
นายพิทักษ์  แก้วสารภูมิ
นางสาวอัญญารัตน์ สงคราม
ผู้ช่วยนางช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ช่วยงานธุรการกองช่าง)
นายอดิศักดิ์  หม่อมหมาย
นางปรางทิพย์  แมนละกิจ
จ้างเหมาบริการ ช่างไฟฟ้า
จ้างเหมาบริการ