องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการส.ต.ท.พนมกร จันทร์สุดชา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
โทร. 089-711-5851
จ่าเอกสัญญา  บุญโมง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
 โทร. 0951834196
นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา
นางชุลีรัตน์ หนูกลาง
นายเจตน์ อหันตะ
นายประสบสุข สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.082-518-7303
โทร.094-396-4879
โทร.084-513-23225
โทร.065-405-4140