องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายประสบสุข สุราฤิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวกาญจนา แสวงวงค์
นางสาวชนาภา สรรพอาษา
นางนงนุช  สรรพอาษา
นางราตรี  สอนสำโรง
นักวิชาการศึกษา
ครูู ค.ศ.2
ครูู ค.ศ.2 ครูู ค.ศ.2
นางสาวเมลดา  มณีรัตน์
นางสาวชนาภา  กันหาสร้อย
ผู้ดูแลเด็ก
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางรัชนี  บงแก้ว
นางสาวพิราวรรณ สิทธิ
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวหัทยา  ชาเนตร
นายจิรศักดิ์  โคตรเมืองกลาง
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยธุรการ
นายชนะพล ภูแชมศรี
นางคำหมุน ตู้วงค์ษา
จ้างเหมาบริการ งานทั่วไป
จ้างเหมาบริการ งานทั่วไป