องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ความหมายของสัญลักษณ์

ความหมายของตราองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว

  ๑ พระอาทิตย์ หมายถึง ความเจิดจรัสขององค์กรที่จะมีความเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองดุจดังพระ อาทิตย์กำลังส่องแสงในตอนเช้า

  ๒ ภูเขา หมายถึง ภูพานคำที่ในพื้นที่ของตำบลนางิ้วเป็นแหล่งของความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร ธรรมชาติ

  ๓ ต้นไม้งิ้วผา หมายถึง ต้นไม้สัญลักษณ์ของตำบลนางิ้วที่มีในพื้นที่ทั่วไป

  ๔ กวางคู่ หมายถึง ความรักสามัดคีกลมเกลียวของคนในพื้นที่ เช่น กวางคู่