องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว

หมู่ที่  ๑  บ้านนางิ้ว

-มีจำนวน  316  ครัวเรือน

-เป็นชาย  461  คน

-เป็นหญิง 532  คน

-ผู้สูงอายุ  153  คน

-ผู้พิการ    38    คน