องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
หมู่ที่ 2 บ้านนาง้อง

หมู่ที่  ๒  บ้านนาง้อง

-มีจำนวน  242 ครัวเรือน

-เป็นชาย  416  คน

-เป็นหญิง 368 คน

-ผู้สูงอายุ  116   คน

-ผู้พิการ    50   คน

รวมประชากร  784 คน