องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์


 หมู่ที่  ๓ บ้านโนนสวรรค์

-มีจำนวน  144 ครัวเรือน

-เป็นชาย 257 คน

-เป็นหญิง 235 คน

-ผู้สูงอายุ  58   คน

-ผู้พิการ    23   คน

รวมประชากร  492 คน