องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
หมู่ที่ 5 บ้านดงเย็น


หมู่ที่  ๕  บ้านดงเย็น

-มีจำนวน  208 ครัวเรือน

-เป็นชาย  390 คน

-เป็นหญิง 372 คน

-ผู้สูงอายุ  122 คน

-ผู้พิการ    25   คน

รวมประชากร  762 คน