องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
นางิ้วมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม มีคุณภาพชีวิต  สิ่งแวดล้อมดี
มีชุมชนเข้มแข็ง

พันธกิจตำบลนางิ้ว

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลนางิ้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวาง บทบาทการพัฒนาตำบลนางิ้ว ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของตำบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านงานบริการชุมชนและสังคมขั้นพื้นฐาน
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเศรษฐกิจในพื้นที่
  4. ส่งเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ อย่างยังยืนและมีส่วนร่วมของประชาชน
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อชุมชน
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดี
  7. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่าย การพัฒนาด้านต่าง ๆ