องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ราย ุ6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]44
2 สรุปการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 ก.ย. 2565 ]97
3 ปรับปรุงแผนอันตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]82
4 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]90
5 แผนการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ของพนักงาน อบต.นางิ้ว 2565 [ 30 ม.ค. 2565 ]95
6 แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]76
7 ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]90
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]88
9 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]105
10 คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ [ 29 ต.ค. 2564 ]94
11 คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 29 ต.ค. 2564 ]95
12 คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 25 ต.ค. 2564 ]102
13 ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]71
14 คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 30 ก.ย. 2564 ]103
15 สรุปรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ก.ค. 2564 ]75