องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นตำแหน่ง) [ 16 ก.ย. 2565 ]97
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 16 ก.ย. 2565 ]90
3 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง อบต.นางิ้ว [ 16 ก.ย. 2565 ]113
4 ประกาศการกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2565 ]84
5 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 16 ก.ย. 2565 ]88
6 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 28 มี.ค. 2565 ]92
7 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]87
8 แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]75
9 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ [ 2 เม.ย. 2563 ]85